نمونه قرارداد

دانلود رایگان نمونه قرارداد پروژه پژوهشى

                                                                     بسمه تعالى                                                                                  تاریخ :                  

                     قرارداد پروژه پژوهشى                                                                        شماره :

         پیوست :

 

عنوان پروژه : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

این قرار داد در تاریخ . . . . . . . . . بین شرکت . . . . . . . . . . . . . . . (کمیته . . . . . . . . . . . . . . . ) با نمایندگى . . . . . .

که دراین قرارداد “کارفرما” نامیده مىشود از یک طرف و خانم/آقاى/شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه / شماره ثبت . . . . . . . . . . صادره ا ز/ با نمایندگى . . . . . . . . . . . . . . . که دراین قرارداد ” پژوهشگر نامید ه مىشود از طرف دیگر ، تحت شرایط ذیل و طبق مصوبات شوراى تحقیقات برق منعقد مىگردد.

       تذکر: اصطلاحات استفاده شده در این قرارداد داراى همان معانى هستند که در پیوست شماره ۳ به آنها اشاره شده است.

 

ماده ۱- موضوع قرارداد :                               

موضوع این قرارداد عبارتست از :

به شرح مذکور در فرم تعریف پروژه (پیوست شماره ۱) که پژوهشگر تحت شرایط مندرج درقرارداد و ضمائم آن متعهد به اجراى آن
مى باشد .

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد . . . . . ماه / سال از تاریخ شروع اجرا وطبق برنامه زمانبندى مندرج در فرم تعریف
( پیوست شماره ۱ ) میباشد .

این قرارداد از تاریخ امضا نافذ بوده و تاریخ شروع اجراى موضوع قرارداد . . . . . . . . . . . مىباشد .

 

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد که مشتمل بر حق الزحمه انجام موضوع قرارداد وهزینه ملزومات پژوهش مذکور در فرم تعریف پروژه (پیوست شماره ۱)   است . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال و به شرح ذیل مى باشد :

الف حق الزحمه مراحل مختلف :

  • مرحله اول . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال
  • مرحله دوم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال
  • مرحله سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال
  • مرحله چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . ریال
  • مرحله پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال

که مطابق ماده ۳ شرایط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ب بهاى ملزومات (مبلغ بر آوردى) :  

(۱) بها ى ملزومات مصرفى . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال

(۲) بهاى ملزومات غیر مصرفى . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال

(۳) سایر هزینه ها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ریال

ردیف هاى ۱ و ۲ این بند د رمقابل اسناد مثبته به ترتیب مذکور در بند ۴- ۳ شرایط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

 

 ماده ۴ – پیش پرداخت :

مبلغ پیش پرداخت معادل بیست در صد حق الزحمه پژوهشگر و سایر هزینه هاى پژوهش مندرج در بند ” الف و رد یف ۳ بند ” ب ” ماده ۳ قرارداد است که تحت شرایط پیش بینى شده در بند ۱ – ۳ شرایط عمومى قرارداد در وجه پژوهشگر پرداخت خواهد شد .

ماده ۵ – مواعد ارائه و تصویب گزارش ها :

گزارش هاى پیشرفت کار باید هر . . . . . . . . . طبق ماده ۱ شرایط عمومى تهیه و تسلیم کارفرما شود .

مواعد ارائه گزارش هاى عملکردى (مرحله اى) مذکور در ماده ۱ شرایط عمومى قرارداد . . . . روز پس از پایان مرحله / مقطع (به شرح مندرج در فرم تعریف پروژه – پیوست شماره ۱) و مهلت اعلام نظر کارفرما در خصوص این گزارش ها . . . روز مىباشد .

مهلت پژوهشگر براى اصلاح و رفع نقص گزارش ها و اعمال نظریات کارفرما (مذکور در بند ۲– ۱شرایط عمومى قرارداد)
. . . . . . روز مىباشد .

ماده ۶ جرایم تاخیر :

هرگاه پژوهشگر در انجام موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه اى به شرح ذیل به او تعلق خواهد گرفت :

  • تا مدت چهل در صد (۴۰%) تاخیر در انجام هر مرحله ، به ازاى هر در صد تاخیر معادل ­ در صد حق الزحمه آن مرحله
  • تا مدت سىدر صد (۳۰ %) تاخیر در انجام کل قرارداد ، به ازاى هر در صد تاخیر ، معادل در صد مبلغ قرارداد

     تبصره :

در صورتى که تاخیرات پژوهشگر از مواعد پیش بینى شده در بندهاى (۱) و (۲) فوق تجاوز نماید کارفرما حق دارد علاوه بر وصول جرایم فوق ، قرارداد را طبق ماده ۶ شرایط عمومىقرارداد فسخ نماید .

   ماده ۷- ضمایم قرارداد :

ضمایم قرارداد که جزء لاینفک آن مىباشند :

  • فرم تعریف پروژه
  • شرایط عمومى قرارداد (مصوب شوراى تحقیقات برق )
  • آیین نامه مربوط به حفظ نتایج پژوهش (مصو ب شوراى تحقیقات برق )

   ماده ۸- نشانى طرفین قرارداد :

نشــــــانىکارفرما   :

و نشانى پژوهشگر :

مىباشد .

هرگاه هر یک از طرفین قرارداد نشانى خود را در مدت قراردا د تغییر دهد ، باید مراتب را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتى که نشانىجدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد ،کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها که با پست سفارشى به نشانى فوق الذکر ارسال و یا با اخذ رسید تحویل مى گردد، ابلاغ شده تلقى خواهد شد .

   ماده ۹- نسخ قرارداد :

این قراردا دشامل ۹ ماده بوده و در پنج نسخه تنظیم شده و به امضاى طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن داراى اعتبار واحد است .

 

کارفرما                                                                 پژوهشگر

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]

l

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن